Registriranje blagajne

Izbor nove blagajne za na¹u robnu marku treba vrlo pa¾ljivo osmisliti, pogotovo ako namjeravamo kupiti opremu koja æe nam pokazati da radimo mnogo dulje godine kori¹tenja. Moramo vrlo pa¾ljivo razmi¹ljati ne samo o odabiru jedne metode blagajne, veæ io samom procesu tiskanja, koji ima posebno va¾nu ulogu. Ako pa¾ljivo uzmemo sve najva¾nije tehnièke parametre blagajne, to æe imati veliki utjecaj na buduæe tro¹kove poslovanja na¹e blagajne.

Kao ¹to je veæ spomenuto, iznimno va¾an parametar na koji treba obratiti posebnu pozornost je izbor dobrog mehanizma za tisak. U ovom trenutku imamo izbor izmeðu mehanizama za tiskanje igala i mehanizama za toplinsko ispisivanje koji postaju sve popularniji. Mehanizmi igle nisu jako intenzivni i, ¹to je najva¾nije, svakako sporiji od termièkih ureðaja. Takoðer valja dodati da se trake za bojenje takoðer preporuèuju za njihovo uèinkovito funkcioniranje. Blagajne koje koriste dot matriène mehanizme obièno su vrlo popularne, zbog èega privlaèe pozornost kupaca, koji redom svojih brojeva obraæaju pozornost na vrijednost, a ostali tehnièki parametri blagajne odgaðaju se u dodatnom planu.

Posnet fiskalni pisaè je daleko od svjetla i brzo se razvija. Blagi nedostatak je, naravno, potreba za kori¹tenjem posebnog termalnog papira, koji je obièno dvostruko bolji od prethodno spomenutog offset papira koji se obièno koristi u matriènim pisaèima. Ne zaboravite na èinjenicu da se tiskani valjci od termalnog papira uvijek moraju nositi u pristojnim uvjetima. Sreæom, sve vi¹e i vi¹e pisaèa ima elektronièku kopiju raèuna, koju dodatno navodi Porezni ured. Takvi podaci moraju se èuvati najmanje 5 godina, jer u ovom trenutku Porezna uprava ima pravo provesti inspekciju.

Vrijedi ulagati u blagajne poznatih tvrtki kao ¹to su: posnet. U ovom trenutku, ovaj proizvoðaè mora ponuditi najbolje tehnièke parametre blagajne, a posebno financijski ureðaji pokriveni su atraktivnim promocijama.