Obavijest o blagajni

Je li moguæe prodati blagajnu? Moguæe je, meðutim, ako æe se provjeravati i obièno preko servisa odreðenog proizvoðaèa, jer su zainteresirani za kupovinu rabljenih blagajni, a popularni i kori¹teni fiskalni registri nalaze se u ovla¹tenim temama odreðenog proizvoðaèa. Blagajna se takoðer mo¾e lako zbrinuti za uklanjanje. Meðutim, ako su mehanizmi iz blagajne u vrlo pozitivnom stanju, sna¾no ih je prodati novoj tvrtki.

Propisi o registracijskim registrima zapravo ne sadr¾e nedvosmislene propise, koji su u postupku poreznog obveznika djelovali s financijskim blagajnama u sluèaju zavr¹etka njegovog poslovnog posla. Ni jedan od va¾eæih propisa ne zabranjuje poreznim obveznicima da prodaju rabljenu blagajnu, koja je njezina imovina. Isto stajali¹te posveæeno je i pojedinaènoj umjetnosti koja je zabilje¾ena 23. kolovoza 2012. godine, broj ITPP1 / 443-662 / 12 / KM, u kojoj je direktor Financijske komore u Bydgoszczu izjavio da nakon povlaèenja iz upotrebe blagajne i svih navedenih formalnosti Zakonom je fiskalna blagajna u ulozi poreznog obveznika. To ne ukljuèuje nikakve prepreke da bi se u navedenoj situaciji fiskalna blagajna mogla fizièki uni¹titi ili prodati drugoj tvrtki. Uostalom, u provedbi je posveæeno da nitko osim proizvoðaèa nije zauzet kupnjom rabljene blagajne. Stoga je stvoren èinjenicom da je ured za registraciju ureðaj odreðene namjene, a njegov dizajn, funkcioniranje i naèin kori¹tenja od strane poreznog obveznika su vrlo duboko zabilje¾eni u propisima koji se primjenjuju na kreditne unije. Samo ovla¹teni proizvoðaèi u svijetu i subjekti koji djeluju u okviru stjecanja ili uvoza blagajne unutar Zajednice koji imaju potvrdu predsjednika Sredi¹njeg ureda mjera da ¾ene koje oni prodaju ispunjavaju funkcije sadr¾ane u èl. 111 par. 6a i kriteriji, kao i uvjeti koje trebaju odgovoriti. Dakle, ako porezni obveznik ¾eli prodati blagajnu drugoj tvrtki, bilo bi razumno raspravljati o ovoj odluci s ovla¹tenom blagajnom, koja æe procijeniti zadovoljava li registar blagajne zahtjeve rje¹avanja PDV-a i, ako je primjenjivo, instalirati novi fiskalni modul.