Civilizacijske bolesti i njihovi uzroci

Meðu civilizacijskim bolestima 21. stoljeæa svakako treba spomenuti depresiju. Iako se o tome mnogo èula odreðena rijeè, sigurno se ova bolest nastavlja. Tada postoji psihosomatski poremeæaj koji obièno poèinje nevino - lagana tromost u èestim aktivnostima, degradirano raspolo¾enje, smanjena inspiracija za rad. Napredovanjem pozornice, ta negativna raspolo¾enja prevladavaju u normalnom zlu i razvijaju u njemu savr¹enu blokadu osnovnih ¾ivotnih funkcija - bolesni nemaju snage ustati i jesti, uèiniti ne¹to korisno, imati samoubilaèke misli jer ne vide smisao ¾ivota.

Iako privremeno pogor¹anje raspolo¾enja, je li jesenska chandra sama prolazi spontano ili pod utjecajem odreðenih optimistiènih èimbenika, pa se depresija ne mo¾e izlijeèiti bez pomoæi specijalista. Mo¾ete ga se privremeno rije¹iti, kao rezultat suradnje prijatelja, ili zahvaljujuæi tome ¹to ste jedna dobra stvar, ali psiha patnika je oèigledno znatno oslabljena, da neæe moæi zadovoljiti ni najmanji pogor¹anje njezine nove situacije - i bolest æe se vratiti. Pacijenti su vrlo èesto u dru¹tvu, èak ka¾u da se smatraju vrlo lijepim i sretnim ljudima - to je uvijek maska koja savr¹eno nestaje kada je pacijent opet sam. Kada je rijeè o lijeèenju depresije, Krakow ima moæ izvanrednih struènjaka u ovom dijelu. Mora se priznati da neki od njih imaju grafike ispunjene susretima s lo¹im koji ¾ele veliku, redovitu terapiju. Postoji isti model psihoterapije, koji je podr¾an samo lijekovima, jer se kao psihosomatska bolest depresija treba tretirati prvenstveno s psiholo¹ke strane.

Psihoterapeut poma¾e pacijentu da ponovno naðe sebe u svijetu koji ga sadr¾i. To poveæava njegovo samopo¹tovanje, ¹to æe u buduænosti za¹tititi pacijenta od prevladavanja niskih i te¾eg problema. Va¾no je, jer pacijent ne mo¾e konstantno uklanjati trupce iz depresije, potrebno mu je pokazati kako se nositi s toèkama, jer su oni i le¾e u njegovom radu normalno i trebaju ih moæi voditi.