Autodesk certificirane grafieke kartice

U uvjetima visokog zagaðenja zraka i / ili zasiæenja potencijalno eksplozivnim tvarima, potrebno je usmjeriti ureðaje i instalacijska rje¹enja koja zadovoljavaju standarde opisane u propisima koji djeluju na cijelom EU trgu, a koji su ATEX certificirani, odnosno ATmosphères Explosives.

ATEX instalacija "atex instalacija" - pravni propisiObveza uvoðenja certifikata i potrebe za kori¹tenjem certificiranih alata u podruèjima (poduzeæima ugro¾enim eksplozijom uvedena je EU direktivom br. 94/9 / EC.Propisi u za¹titi od eksplozije obuhvaæaju svu elektriènu i mehanièku opremu, kao i cjelokupne sustave za¹tite od eksplozije koji se koriste u pomorskim, kopnenim i podzemnim operacijama.

Oprema pokrivena ATEX direktivomDirektiva takoðer obuhvaæa sve strojeve, ureðaje kao i upravljaèke elemente koji se nalaze u potencijalno eksplozivnim podruèjima. Naime, svaki ureðaj u takvim zonama treba imati odgovarajuæe certifikate, kao i sve ATEX instalacije koje moraju ispunjavati zahtjeve tog naèela.U okviru Direktive, alati i oprema obuhvaæeni certifikacijom podijeljeni su u dvije skupine. Prva ukljuèuje opremu koja se igra u rudarskom sektoru (rudnici, druga obitelj ukljuèuje sve ostale ureðaje. To je posebno deduktivno ATEX postrojenje koje je model u industriji drva ili boje, kao i svi filtri, ostanci i sigurnosna oprema koja radi u pra¹nim uvjetima.

Svaki projekt nove ATEX instalacije u stanovima ugro¾enim eksplozijama, prema propisima ukljuèenim u direktivu, trebao bi biti izgraðen zajedno s osnovama koje su u njemu ugraðene, a koje na poslu treba slati kako bi se smanjio rizik od eksplozije i poveæala sigurnost stanara i ureðaja (i okoli¹a u uvjetima visoke koncentracije opasnih tvari.